perforating press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perforating press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perforating press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perforating press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perforating press

    * kỹ thuật

    máy đột lỗ

    cơ khí & công trình:

    máy đột lỗ nhiều tầng