perforating machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perforating machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perforating machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perforating machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perforating machine

    * kỹ thuật

    máy đục lỗ

    máy dùi lỗ