perforating appendicitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perforating appendicitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perforating appendicitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perforating appendicitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perforating appendicitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm thủng ruột thừa