perforating-machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perforating-machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perforating-machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perforating-machine.

Từ điển Anh Việt

  • perforating-machine

    * danh từ

    máy đục lỗ