pentagon nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pentagon nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pentagon nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pentagon nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pentagon nut

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đai ốc có năm cạnh