pentagonal truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pentagonal truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pentagonal truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pentagonal truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pentagonal truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn năm cạnh

    giàn năm góc