pentagonal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pentagonal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pentagonal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pentagonal.

Từ điển Anh Việt

 • pentagonal

  /pen'tægənl/

  * tính từ

  có năm cạnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pentagonal

  * kỹ thuật

  ngũ giác

  toán & tin:

  có năm cạnh

  hình có năm cạnh

  thuộc hình ngũ giác

  thuộc ngũ giác

  xây dựng:

  thuộc hình 5 cạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pentagonal

  Similar:

  pentangular: of or relating to or shaped like a pentagon