paunch washing table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paunch washing table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paunch washing table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paunch washing table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paunch washing table

    * kinh tế

    bàn phân loại dòng