paunch truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paunch truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paunch truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paunch truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paunch truck

    * kinh tế

    xe chở dạ dày