paunch manure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paunch manure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paunch manure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paunch manure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paunch manure

    * kinh tế

    chất chứa trong ruột