paunch hoist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paunch hoist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paunch hoist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paunch hoist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paunch hoist

    * kinh tế

    máy nâng ở bàn chế biến dạ dày