particulate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particulate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particulate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particulate.

Từ điển Anh Việt

 • particulate

  * danh từ

  hạt; chất hạt

  particulate radioactive

  hạt phóng xạ

  * tính từ

  thuộc hạt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • particulate

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất hạt

  hạt phân tán

  hạt tạp

  thuộc hạt

  điện lạnh:

  hạt (chất rắn mịn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • particulate

  a small discrete mass of solid or liquid matter that remains individually dispersed in gas or liquid emissions (usually considered to be an atmospheric pollutant)

  Synonyms: particulate matter

  composed of distinct particles

  Antonyms: nonparticulate