particoloured nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

particoloured nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm particoloured giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của particoloured.

Từ điển Anh Việt

  • particoloured

    /'pɑ:ti,kʌləd/ (party-coloured) /'pɑ:ti,kʌləd/

    coloured) /'pɑ:ti,kʌləd/

    * tính từ

    lẫn màu, nhiều màu

Từ điển Anh Anh - Wordnet