parasol mushroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasol mushroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasol mushroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasol mushroom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parasol mushroom

    * kỹ thuật

    nấm tán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • parasol mushroom

    edible long-stalked mushroom with white flesh and gills and spores; found in open woodlands in autumn

    Synonyms: Lepiota procera