parasolette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parasolette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parasolette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parasolette.

Từ điển Anh Việt

  • parasolette

    * danh từ

    cái lọng con; cái dù con