pantograph tie-bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pantograph tie-bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pantograph tie-bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pantograph tie-bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pantograph tie-bar

    * kỹ thuật

    tà vẹt