pantograph pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pantograph pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pantograph pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pantograph pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pantograph pressure

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    áp lực cần lấy điện