pallet leader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pallet leader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pallet leader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pallet leader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pallet leader

    * kỹ thuật

    máy chất tải giá kê