pallet collar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pallet collar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pallet collar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pallet collar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pallet collar

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vành tỳ giá kê