ovarian artery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ovarian artery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ovarian artery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ovarian artery.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ovarian artery

    the artery that branches from the aorta and supplies blood to the ovaries

    Synonyms: arteria ovarica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).