monad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monad.

Từ điển Anh Việt

 • monad

  /'mɔnæd/

  * danh từ

  (triết học) đơn t

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • monad

  * kỹ thuật

  hóa trị một

  y học:

  động vật đơn bào

  tế bào đơn lẻ

  hóa học & vật liệu:

  nguyên tố hóa trị một

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • monad

  (chemistry) an atom having a valence of one

  a singular metaphysical entity from which material properties are said to derive

  Synonyms: monas

  (biology) a single-celled microorganism (especially a flagellate protozoan)