modulated structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

modulated structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm modulated structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của modulated structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • modulated structure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cấu trúc đã điều biến