modulated interfering signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

modulated interfering signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm modulated interfering signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của modulated interfering signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • modulated interfering signal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tín hiệu nhiễu biến điệu