modulated laser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

modulated laser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm modulated laser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của modulated laser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • modulated laser

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    laze biến điệu