modulated noise reference unit (mnru) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

modulated noise reference unit (mnru) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm modulated noise reference unit (mnru) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của modulated noise reference unit (mnru).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • modulated noise reference unit (mnru)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khối chuẩn tạp âm điều chế