measuring set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

measuring set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm measuring set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của measuring set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • measuring set

    * kỹ thuật

    khí cụ đo

    máy đo