marking pulse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marking pulse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marking pulse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marking pulse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marking pulse

    * kỹ thuật

    xung đánh dấu