marking panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marking panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marking panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marking panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marking panel

    * kỹ thuật

    bảng định hướng