marching music nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marching music nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marching music giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marching music.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • marching music

    genre of music written for marching

    Sousa wrote the best marches

    Synonyms: march

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).