marching band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marching band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marching band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marching band.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • marching band

    a band that marches (as in a parade) and plays music at the same time

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).