magnetos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnetos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnetos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnetos.

Từ điển Anh Việt

  • magnetos

    * danh từ

    <điện> Manhêtô