loyalty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loyalty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loyalty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loyalty.

Từ điển Anh Việt

 • loyalty

  /'lɔiəlti/

  * danh từ

  lòng trung thành, lòng trung nghĩa, lòng trung kiên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • loyalty

  * kinh tế

  cây trồng sản lượng thấp

  sự trung thành

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  trung thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • loyalty

  the quality of being loyal

  Synonyms: trueness

  Antonyms: disloyalty

  feelings of allegiance

  Similar:

  commitment: the act of binding yourself (intellectually or emotionally) to a course of action

  his long commitment to public service

  they felt no loyalty to a losing team

  Synonyms: allegiance, dedication