lowest water level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lowest water level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lowest water level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lowest water level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lowest water level

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mực nước thấp nhất