limbus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limbus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limbus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limbus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limbus

    * kỹ thuật

    y học:

    rìa (bờ vòng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • limbus

    a border or edge of any of various body parts distinguished by color or structure