limbus of cornea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limbus of cornea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limbus of cornea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limbus of cornea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limbus of cornea

    * kỹ thuật

    y học:

    rìa giác mạc