limbus luteus retinae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limbus luteus retinae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limbus luteus retinae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limbus luteus retinae.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limbus luteus retinae

    * kỹ thuật

    y học:

    điểm vàng