limbus membranae tympani nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

limbus membranae tympani nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm limbus membranae tympani giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của limbus membranae tympani.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • limbus membranae tympani

    * kỹ thuật

    y học:

    rìa màng nhĩ