light-duty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light-duty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light-duty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light-duty.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • light-duty

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  hạng nhẹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • light-duty

  not designed for heavy work

  a light-duty detergent

  Antonyms: heavy-duty