light-duty truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light-duty truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light-duty truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light-duty truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light-duty truck

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xe tải hạng nhẹ