light-duty machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light-duty machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light-duty machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light-duty machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light-duty machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy hạng nhẹ