landscape gardening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

landscape gardening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm landscape gardening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của landscape gardening.

Từ điển Anh Việt

  • landscape gardening

    kiến trúc phong cảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • landscape gardening

    Similar:

    landscaping: working as a landscape gardener