lacrimal apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lacrimal apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lacrimal apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lacrimal apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lacrimal apparatus

    * kỹ thuật

    y học:

    bộ máy tiết lệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lacrimal apparatus

    the structures that secrete and drain tears from the eye