james scott connors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

james scott connors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm james scott connors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của james scott connors.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • james scott connors

    Similar:

    connors: outstanding United States tennis player (born in 1952)

    Synonyms: Jimmy Conors

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).