isolating of a root nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isolating of a root nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isolating of a root giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isolating of a root.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • isolating of a root

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tách căn thức