isolating cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isolating cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isolating cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isolating cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • isolating cock

    * kỹ thuật

    van ngắt