isdn implementers workshop (iiw) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isdn implementers workshop (iiw) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isdn implementers workshop (iiw) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isdn implementers workshop (iiw).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • isdn implementers workshop (iiw)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hội thảo của các nhà triển khai ISDN