invocation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

invocation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm invocation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của invocation.

Từ điển Anh Việt

 • invocation

  /,invou'keiʃn/

  * danh từ

  sự cầu khẩn; lời cầu khẩn

  lời cầu khẩn nàng thơ (mở đầu một bài anh hùng ca...)

  câu thần chú

  sự viện, sự dẫn chứng (tài liệu, nguyên tắc...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • invocation

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự dẫn ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • invocation

  a prayer asking God's help as part of a religious service

  Synonyms: supplication

  an incantation used in conjuring or summoning a devil

  the act of appealing for help

  Similar:

  conjuring: calling up a spirit or devil

  Synonyms: conjuration, conjury