inveigle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inveigle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inveigle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inveigle.

Từ điển Anh Việt

 • inveigle

  /in'vi:gl/

  * ngoại động từ

  dụ dỗ

  to inveigle someone into doing something: dụ dỗ ai làm gì

  tán lấy được

  to inveigle something from somebody: tán ai lấy được cái gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet