interview techniques nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interview techniques nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interview techniques giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interview techniques.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interview techniques

    * kỹ thuật

    kỹ thuật phỏng vấn