interviewable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interviewable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interviewable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interviewable.

Từ điển Anh Việt

  • interviewable

    /'intəvju:əbl/

    * tính từ

    có thể gặp mặt, có thể gặp riêng

    có thể phỏng vấn